Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy

1.1. Provozovatel Portálu bouda-sestidomi.cz – společnost Na Urale, s.r.o. se sídlem Puškinovo náměstí 690/15, Praha 6, 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 265477, IČO: 05542782, email: boudasestidomi@gmail.com

1.2. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené na Portálu bouda-sestidomi.cz.

1.3. Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující Zákazníkovi služby podle objednávky – společnost Na Urale, s.r.o. se sídlem Puškinovo náměstí 690/15, Praha 6, 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 265477, IČO: 05542782, email: boudasestidomi@gmail.com.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Portálem bouda-sestidomi.cz a Zákazníkem při realizaci rezervace ubytování, nabízeném na internetových stránkách bouda-sestidomi.cz.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním formuláře. Portál bouda-sestiodmi.cz ověří volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem a Portálem bouda-sestiodmi.cz (zaslání Ubytovacího poukazu Zákazníkovi).

4.2. Cena služby

Cena je závislá na vybraném termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v objednávce. Portál bouda-sestiodmi.cz před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím schválení Zákazníkem dojde k závazné objednávce služeb. Ceny zobrazené jsou orientační a nejsou závazné do doby závazného potvrzení rezervace Portálem bouda-sestiodmi.cz (zaslání Ubytovacího poukazu).

4.3. Platební podmínky

Platba se provádí v Ubytovacím zařízení. U některých rezervací a to zejména u skupinových rezervací je Portálem bouda-sestidomi.cz požadována garance kreditní kartou nebo platba zálohy až do výše 100% ceny pobytu. O garanci kreditní kartou nebo platbou dopředu je Zákazník informován v průběhu procesu potvrzení rezervace.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. U garance platební kartou při nedojezdu účtována první noc. Pokud je rezervace zrušena (za zrušení rezervace se považuje písemné potvrzení Portálu bouda-sestiodmi.cz o zrušení rezervace) 24 a více hodin před původně plánovaným příjezdem hosta, není u garance platební kartou uplatněn žádný storno poplatek.

5.2. Zákazník je povinen informovat Portál bouda-sestiodmi.cz o všech změnách v rezervaci nebo jejím zrušení písemně.

5.3. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení.

5.4. Reklamace služeb Portálu bouda-sestiodmi.cz je možná písemně elektronicky na emailové adrese boudasestidomi@gmail.com nebo korespondenčně na adrese Na Urale, s.r.o., Puškinovo náměstí 690/15, Praha 6, 160 00.

6. Osobní údaje

6.1. Zpracování osobních údajů

Provozovatel portálu bouda-sestidomi.cz, společnost Na Urale, s.r.o. se sídlem Puškinovo náměstí 690/15, Praha 6, 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 265477, IČO: 05542782, je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen „Osobní údaje“) a to zejména za účelem zprostředkování služby. Portál bouda-sestidomi.cz je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě společností majetkově spjatých s Portálem bouda-sestidomi.cz. Ubytovací zařízení se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím technického zpracovatele. Zpracování Osobních údajů pro Portál bouda-sestidomi.cz provádí zpracovatelé, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

6.2. Prohlášení o ochraně Osobních údajů a souborech cookie

Portál bouda-sestidomi.cz používá soubory cookie a zpracovává Osobní údaje způsobem, který je popsán v samostatném dokumentu Prohlášení o ochraně soukromí na stránce https://www.bouda-sestidomi/zasady-pouzivani-souboru-cookie/.

6.3. Zasílání obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo mohou být z portálů provozovaných společností Na Urale, s.r.o. (bouda-sestidomi.cz) zasílána zákazníkovi obchodní sdělení nabízející obdobné nebo navazující služby, pokud s tím zákazník nevysloví nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na emailové adrese boudasestidomi@gmail.com, případně obchodní sdělení odhlásit prostřednictvím odkazu v něm zakotveném.

E- mailová adresa bude zpracována po dobu 3 let od objednávky služeb prostřednictvím portálu boudasestidomi@gmail.com.

6.4. Vaše práva

Podle GDPR máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Platnost a účinnost

7.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 31.7.2020

7.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Portálu bouda-sestidomi.cz a je zveřejněno na webových stránkách bouda-sestidomi.cz